„Nezáleží na původu, vzhledu, vystudované škole a práci, věku či zdravotním stavu – opravdu důležité je pouze to, jak opravdově žijete svůj život.“


Představuji se - PhDr. Veronika Neumannová (rozená Stixová)

Narodila jsem se 25.12 v Opavě ve Slezsku. Cestu psychologie jsem nastoupila ve 14 letech. Po absolvování Mendelova gymnázia v Opavě jsem vystudovala jednooborovou magisterskou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem odborný výcvik Psycholog ve zdravotnictví opravňující k výkonu práce ve zdravotnictví a po ukončení studia úspěšně složila rigorózní zkoušky z klinické psychologie a filozofie. Vzdělávání pokračovalo PhD. programem Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem se věnovala vědeckému výzkumu vzájemného propojení imunitních funkcí a psychiky (tč. přerušeno). Mým největším učitelem je ale život.

Při práci uplatňuji eklektický terapeutický přístup, tedy přístup, který je inspirován mnoha oblastmi, nejen psychologie. Jsem odpůrcem šablon, kategorií a diagnóz, které na každého člověka aplikují tentýž postup. Každý člověk je jiný, proto i můj přístup ke každému člověku je zcela individuálníČlověk mě zajímá jako komplexní bytost. Tedy nejen jeho problém, ale také jeho osobnost, nazírání na svět, názory, myšlenky a pocity, způsob života, to, co má rád, minulé prožitky a zkušenosti, přítomnost, ale i vize budoucnosti a další - vše, oč se on sám chce podělit a v míře, jakou si on sám přeje sdílet. Výslednicí toho je přístup ke klientovi, který s ním rezonuje, cele jej respektuje a vytváří pro něj prostor a pevnou podporu k praktickým krokům řešení jeho potíží.

Mnoho let se zabývám komplexním přístupem k člověku (propojením všech oblastí života člověka, těla, duše i každým jedincem subjektivně vnímané transcendence). Používám přitom daru senzibility, empatie, intuice, porozumění a schopnosti pomáhat druhým najít smysl a směr na cestě životem. Tento dar mne provází od útlého dětského věku a rozvíjím jej po celý život. Mnoho let také pracuji s přirozeným systémem léčby, výkladem snů, propojováním východních a západních přístupů a s energetickým polem člověka. V každé nemoci je možné nalézt informaci o tom, co v životě člověka nefunguje. Psychika a tělo jsou neoddělitelně propojeny; tělo je projekční plátno. Pomáhám také druhému propojit se s jeho vlastní vnitřní silou, aktivovat sebeléčebný potenciál a vnímat překážky v životě jako možnou cestu k růstu  a osobní transformaci. Také mě v životě potkala těžká období a zkušenost s jejich překonáním mi je nápomocná při pomoci druhým s uchopením vlastní vnitřní síly, pochopením smyslu, přijímáním změn nebo zvládáním stresu a napětí. Energii čerpám nejraději s blízkými lidmi, zvířaty, v přírodě, při práci, psaní článků, v hudbě, čtení knih, vzdělávání se, sportu, nebo při cvičení jógy a meditaci.

Po stránce odborné mám za sebou řadu praxí na psychiatrických pracovištích pro léčbu dětí a dospělých (psychózy, neurotické poruchy, poruchy nálady, psychosomatické obtíže, neurovegetativní poruchy, oddělení pro pacienty s nařízenou ochrannou sexuologickou léčbou, oddělení pro pacienty s nařízenou ochrannou léčbou psychiatrickou, protialkoholní, protitoxikomanickou nebo kombinovanou; PL Opava, PL Šternberk, PL Bohnice), účast na několika soudech týkajících se psychiatrické problematiky, několik let jsem se zabývala výzkumem příčin psychotických onemocnění z pohledu bio-psycho-sociálně-spirituální jednoty člověka. Působila jsem také jako koterapeut na pracovišti rodinné a manželské poradny, řadu let jsem pracovala s lidmi s mentálním postižením, s lidmi nevidomými a s těžkým zrakovým postižením. Pracovala jsem s tělesně postiženými dětmi, s dětmi s poruchami pozornosti a hyperaktivitou, s psychosociálními problémy, s dětmi z kojeneckého ústavu a také s celým rodinným systémem. S PhDr. Ing. Zdeňkem Hajným jsem se věnovala možnostem imaginativní a prožitkové formy arteterapie, která dovede harmonizovat jednotlivé části nitra, aktivovat sebeléčivý potenciál a podporovat vnitřní sílu. Působila jsem také jako psycholog paliativní péče (domácí hospicová péče), zejména pro pacienty s onkologickým onemocněním.  V celostním (psychosomatickém) přístupu k léčbě jsem spolupracovala s MUDr. Janem Hnízdilem. Psychosomatický přístup nadále hlouběji rozvíjím po stránce vzájemného propojení duše a těla, včetně provázanosti s emocemi, vazbami s minulostí, nebo vztahem k sobě samotnému a vlastnímu životu. 

Společně s doc. RNDr. Petrem Bobem, PhD. z Psychiatrické kliniky 1.LF UK a VFN jsem pracovala na vědeckém výzkumu interakce mezi imunologickými faktory a psychickými projevy onemocnění a několik let jsem působila také jako odborný redaktor psychologického poradenství pro pomoc lidem s nejrůznějšími problémy (www.iporadna.cz). 

Některé klienty kontaktuji pro komplexní přístup s lékaři medicíny. Jiné velmi cenné kontakty na webu neuvěřejňuji a předávám pouze určitým klientům v souladu se zvoleným směrem podpory a pomoci.